Dairy

Yogurt "Greek TEOS" with honey-walnut 1.8% 300g
Belarus S$5.40

shopify

Yogurt "Greek TEOS" with blueberry 1.8% 300g
Belarus S$5.40

shopify

Yogurt "Greek TEOS" with mango-chia 2% 140g
Belarus S$2.80

shopify

Yogurt "Greek TEOS" with blueberry 2% 140g
Belarus S$2.60

shopify

Yogurt wild berries 2% 350g
Belarus S$5.40

shopify

Yogurt wild berries 2% 120g
Belarus S$2.40

shopify

Yoghurt with apple and pear pieces 3,3 % 380g
Lithuania S$5.00

shopify

Yoghurt with peach pieces 3,3% 380g
Lithuania S$5.00

shopify

Rice porridge with vanilla 6% 200g
Lithuania S$1.70

shopify

Sour cream 30% 200g
Lithuania S$4.20

shopify

Kefir Dvaro 3.2% 500ml
Lithuania S$5.80

shopify

Yoghurt with "Plombir" ice-cream & rice balls with berry flavors 5,0% 105g
Belarus S$1.20$2.40

shopify

Yoghurt "Apeti" with ice-cream 5,0% 105g
Belarus S$2.50

shopify

Yogurt "Greek TEOS" with cherry and pomegranate 1,8% 300g
Belarus S$5.50

shopify

Yoghurt "Greek TEOS" with flaxseed cereals 2% 140g
Belarus S$2.90

shopify

Two-layer yoghurt with cherry and black currant 2,0% 120g
Belarus S$2.50

shopify

Two-layer yoghurt with kiwi and gooseberry 2,0% 120g
Belarus S$2.50

shopify

Yoghurt with bifidobacteria with prune and cereals 2% 150g
Belarus S$3.20

shopify

Salted cultured cream butter "Brest-Litovsk" 82,5% 180g
Belarus S$4.80

shopify

Kefir Labas Rytas 2.5 % 1L exp. 30.07
Lithuania S$9.90

shopify

Svalia sour cream 22% 200g
Lithuania S$4.40

shopify

Ryazhenka probiotic drink 3,2% 0,5L
Lithuania S$5.80

shopify

Svalia butter unsalted 82% 200g
Lithuania S$4.90

shopify

Yoghurt with bifidobacteria "Savushkin product" with prune and cereals 2% 415g
Belarus S$5.50

shopify

"Old recipe" kefir with borodinskiy fillings 1,5% 415g
Belarus S$5.50

shopify

Semolina porridge with strawberry 6% 200g
Lithuania S$1.70

shopify

Oatmeal porrige Svalia 6% 200g
Lithuania S$1.70

shopify

Rice porridge with cherries 6% 200g
Lithuania S$1.70

shopify

Whipped curd paste with cherry 3,5% 120g
Belarus S$2.80

shopify

Whipped curd paste with blueberry-blackberry 3,5% 100g
Belarus S$2.80

shopify

Whipped curd paste with mango 3,5% 100g
Belarus S$2.80

shopify

"Brest-Litovsk" sour cream 20% 180g
Belarus S$3.60

shopify

"Brest-Litovsk" sour cream 15% 180g
Belarus S$3.20

shopify

"Old recipe" kefir with bran and cereals 1,5 % 415g
Belarus S$5.80

shopify

"Old recipe" kefir with cucumber and dill 1,5% 415g
Belarus S$5.80

shopify

Yogurt "Greek TEOS" 2% 300g
Belarus S$5.50

shopify

Yoghurt "Greek TEOS" with walnut - honey 2% 140g
Belarus S$3.00

shopify

Yoghurt with bifidobacteria with blueberry and chia 2% 415g
Belarus S$5.80

shopify

Yoghurt with bifidobacteria with vanilla, cereals, flax and bran 2% 150g
Belarus S$3.20

shopify

Bifidobacteria yoghurt blueberry and raspberry 2% 150g
Belarus S$3.20

shopify

Soft curds "Myagki nezhny" 0% 125g
Belarus S$2.90

shopify

Soft curds "Myagki nezhny" 5% 125g
Belarus S$2.90

shopify

Curds "Savushkin khutorok" 1% 220g
Belarus S$5.20

shopify

Ryazhenka 3,2% 420ml
Belarus S$5.80

shopify

Prostokvasha "Brest-Litovsk" 2,5% 380ml, best before 30/07/2020
Belarus S$5.80

shopify

Ryazhenka "Brest-Litovsk" 2,5% 380ml, best before 30/07/2030
Belarus S$5.50

shopify

Unsalted sweet cream butter "Brest-Litovsk" 82,5% 180g
Belarus S$4.80

shopify

Fresh Milk 3.5 % 1L
Australia S$3.60

shopify